Assemblea nazionale (Laos)

Assemblea nazionale
(LO) ສະພາແຫ່ງຊາດ
(FR) Assemblée nationale
National Assembly of Laos (11888085666).jpg
Edificio dell'Assemblea Nazionale
StatoLaos Laos
TipoParlamento Unicamerale
Istituito
 • 1975 (come Assemblea popolare suprema)
 • 1991 (come Assemblea nazionale)
PresidentePany Yathotou (PRPL)
Ultima elezione2021
Prossima elezione2026
Numero di membri164
Durata mandato5 anni
Laos Assemblée nationale 2021.svg
Gruppi politici
SedeVientiane
Sito webwww.na.gov.la

L'Assemblea nazionale (in lao ສະພາແຫ່ງຊາດ, Sapha Heng Xat; in francese Assemblée nationale) è il parlamento unicamerale del Laos con sede nella capitale Vientiane.

Il Laos è uno stato monopartitico, con il Partito Rivoluzionario del Popolo Lao come unico partito legale nel paese.[2]

StoriaModifica

Assemblea popolare supremaModifica

Con la nascita della Repubblica Popolare Democratica del Laos nel 1975, il Congresso dei rappresentanti del popolo istituì l'Assemblea popolare suprema, formata da 45 membri di cui 4 erano donne.[3] Il compito della I legislatura era di redigere una nuova costituzione per il Paese, costruire la solidarietà tra i gruppi etnici, rafforzare l'unità e adottare il primo piano quinquennale.[3]

Le prime elezioni si svolsero il 26 marzo 1989 e la II legislatura constò di 79 membri, di cui 5 donne.[3] L'Assemblea popolare emanò leggi per favorire l'apertura all'estero e la collaborazione con i Parlamenti esteri, diventando membro dell'Unione interparlamentare nel 1990.[3][4] La legislatura realizzò la bozza finale della Costituzione, approvata il 14 agosto 1991, che decretò la conversione dell'Assemblea popolare suprema nell'Assemblea nazionale.[3]

Assemblea nazionaleModifica

Il 20 dicembre 1992, si svolsero le elezioni per la III legislatura (la I per l'Assemblea nazionale), con 85 membri tra cui 8 donne.[3] Dal 1992 al 2016 compresi, sono state organizzate cinque elezioni. Nel 2011 fu eletta la prima donna come presidente dell'Assemblea nazionale.[5]

Nel 2017 è stato inaugurato il nuovo edificio dell'Assemblea nazionale donato dal Vietnam.[6]

DescrizioneModifica

L'Assemblea nazionale è definita dalla costituzione del Laos come "la rappresentante dei diritti, dei poteri e degli interessi del popolo multietnico", con il diritto di prendere decisioni su problemi fondamentali del Paese e di vigilare sugli organi statali centrali.[7][8]

I compiti principali dell'Assemblea sono:[8][9]

 • Preparare, adottare o modificare la Costituzione;
 • Considerare, adottare, emendare o abrogare le leggi, i dazi e le tasse;
 • Considerare e adottare i rapporti del governo sull'implementazione del bilancio dello Stato e dello sviluppo socio-economico
 • Eleggere o deporre il Presidente, il vicepresidenti e i membri del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale, istituire o sciogliere i comitati dell'Assemblea nazionale, eleggere o rimuovere i presidenti e vicepresidenti dei comitati e il Direttore del gabinetto dell'Assemblea nazionale, istituire o sciogliere il Comitato parlamentare internazionale sulla base delle raccomandazioni del Comitato permanente;
 • Eleggere o deporre il Presidente e il vicepresidente del Laos sulla base delle raccomandazioni del Comitato permanente;
 • Considerare e approvare la proposta di nomina o rimozione del Primo ministro sulla base delle raccomandazioni del Presidente dello Stato
 • Considerare e approvare la struttura organizzativa del governo e la nomina, il trasferimento o la rimozione dei membri del governo sulla base delle raccomandazioni del Primo ministro;
 • Eleggere o deporre il presidente della Corte suprema del popolo e il Procuratore generale supremo su raccomandazione del presidente dello Stato;
 • Decidere sull'istituzione o lo scioglimento di ministeri e organizzazioni equivalenti, province e città e determinare i confini di province e città sulla base della raccomandazione del Primo Ministro;
 • Decidere sulla concessione di amnistie;
 • Decidere sulla ratifica di trattati e accordi firmati con paesi stranieri in conformità con le leggi;
 • Decidere su questioni di guerra o di pace;
 • Supervisionare l'osservanza e l'attuazione della Costituzione e delle leggi, le risoluzioni della sessione dell'Assemblea Nazionale e del suo Comitato permanente, il piano di sviluppo socio-economico, il bilancio dello Stato e progetti di rilevanza nazionale;
 • Annullare gli atti legali del governo, del Primo ministro, della Corte Suprema del Popolo e dell'Ufficio del Procuratore supremo (solo quegli atti legali non correlati a procedimenti giudiziari), del Fronte del Laos per la Costruzione Nazionale e delle organizzazioni di massa a livello centrale che non sono coerenti con la Costituzione e le leggi;
 • Prendere decisioni in materia di collegamento e cooperazione con i parlamenti e le organizzazioni internazionali a livello regionale e internazionale.

L'Assemblea nazionale viene eletta a suffragio universale ogni cinque anni ed entro sei giorni dal termine della legislatura.[10] In caso di guerra o altre circostanze, l'Assemblea uscente può posticipare la fine della propria legislatura ma deve indire le elezione entro sei mesi dal ritorno alla normalità.[10] Se richiesto da almeno due terzi di tutti i parlamentari, l'Assemblea uscente può indire le elezioni prima del termine della legislatura.[10]

Le risoluzioni dell'Assemblea nazionale sono valide solo quando votate da oltre la meta dei membri presenti nella sessione, tranne nei casi previsti dagli articoli 54, 66 e 97 della Costituzione.[11]

Gli emendamenti alla Costituzione possono essere effettuati solo dall'Assemblea nazionale in sessione, e ogni emendamento deve avere i voti favorevoli di almeno due terzi del totale dei parlamentari.[12]

SessioniModifica

L'Assemblea nazionale si riunisce in tre tipi di sessioni:[8][13]

 • La sessione d'apertura viene convocata non più di sei giorni dopo l'elezione della nuova Assemblea e con la presenza del Presidente uscente;
 • La sessione ordinaria viene convocata dal Comitato permanente due volte all'anno: la prima alla fine dell'anno fiscale tra giugno e luglio, e la seconda all'inizio dell'anno fiscale tra novembre e dicembre;
 • La sessione straordinaria può essere convocata tra le due sessioni ordinarie per decidere e discutere su problemi importanti, su richiesta del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale, del Presidente dello Stato, del Primo ministro o di almeno un quarto del totale dei membri dell'Assemblea nazionale.

Le sessioni possono essere convocate solo con la presenza di oltre la metà del totale dei membri dell'Assemblea nazionale.[11]

Comitato permanenteModifica

L'Assemblea nazionale elegge un Comitato permanente formato dal presidente e vicepresidente dell'Assemblea nazionale (che diventano anche presidenti del comitato) e da altri membri.[14][15] Il Comitato permanente svolge le funzioni dell'Assemblea nazionale quando non è riunita in sessione.[15][16] Tra i compiti principali vi sono:[16]

 • Preparare le sessioni dell'Assemblea nazionale e garantire l’implementazione del suo piano da parte della stessa;
 • Interpretare e spiegare le disposizioni della Costituzione e delle leggi;
 • Supervisionare le attività degli organi esecutivi, delle corti popolari e dell'ufficio del procuratore quando l'Assemblea nazionale non è in sessione
 • Nominare, trasferire o rimuovere giudici delle corti popolari a tutti i livelli e delle corti militari;
 • Riunire l'Assemblea nazionale in sessione.

ComitatiModifica

L'Assemblea nazionale istituisce dei propri comitati per considerare le bozze di legge e degli editti presidenziali da sottoporre al Comitato permanente e al Presidente dello Stato.[17] I comitati assistono l'Assemblea nazionale e il suo Comitato permanente nella supervisione delle attività degli organi esecutivi, dei tribunali popolari e dell'Ufficio del procuratore.[17] Il numero dei comitati non è fisso.

MembriModifica

I membri dell'Assemblea nazionale possono interpellare il primo ministro o altri membri del governo, il presidente della Corte popolare suprema e il Procuratore pubblico supremo, e le persone interpellate devono fornire risposte orali o scritte alla sessione dell'Assemblea nazionale.[18]

I legislatori possiedono un'immunità e non possono essere portati a processo o detenuti senza l'approvazione dell'Assemblea nazionale o del Comitato permanente.[19] In casi gravi o urgenti, l'organizzazione che ha detenuto il parlamentare deve immediatamente notificare l'Assembla nazionale o il Comitato permanente e discutere le possibili azioni future.[19] Le indagini non possono essere attuate così se vi è l'intenzione di impedire la partecipazione di un membro alle sessioni dell'Assemblea nazionale.[19]

Numero di seggiModifica

Il numero dei seggi dell'Assemblea nazionale è aumentato in ogni elezione, passando da 85 nel 1992 a 149 seggi nel 2016.

Anno Seggi Variazione Fonti
1975 45 - [3]
1992 85  40 [3][20]
1997 99   14 [3][21]
2002 109  10 [22]
2006 115   6 [23]
2011 132   17 [24]
2016 149   17 [25]
2021 164  15 [4]

NoteModifica

 1. ^ Essendo il Laos uno stato socialista monopartitico, questo è l’unico partito legale nel paese e autorizzato a partecipare alle elezioni. Esso non ha dunque alcuna opposizione politica reale.
 2. ^ Freedom in the World 2020: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, Rowman & Littlefield, 22 gennaio 2021, pp. 633–, ISBN 978-1-5381-5181-5.
 3. ^ a b c d e f g h i (LAEN) ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ - Brief history of the National Assembly, su National Assembly of Lao PDR. URL consultato l'8 marzo 2021.
 4. ^ a b (EN) Lao People's Democratic Republic, su Parline: the IPU’s Open Data Platform, 5 luglio 2018. URL consultato l'8 marzo 2021.
 5. ^ (EN) Historical data on women, su Parline: the IPU’s Open Data Platform. URL consultato l'8 marzo 2021.
 6. ^ (EN) Vietnam steps up Lao National Assembly building project, su Vietnam+, 30 maggio 2017.
 7. ^ Laos Constitution, p. 11, art. 52.

  «The National Assembly is the representative of the rights, powers and interests of the multi-ethnic people. The National Assembly is also the legislative branch that has the right to make decisions on fundamental issues of the country,[and] to oversee the activities of the executive organs, the people’s courts and the Office of the Public Prosecutor.»

 8. ^ a b c (LAEN) ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ - Status and Role of the NA, su National Assembly of Lao PDR. URL consultato il 6 marzo 2021.
 9. ^ Laos Constitution, pp. 11-12, art. 53.
 10. ^ a b c Laos Constitution, p. 12, art. 54.
 11. ^ a b Laos Constitution, pp. 13, art. 58.
 12. ^ Laos Constitution, p. 22, art. 97.
 13. ^ Laos Constitution, p. 13, art. 57.
 14. ^ Laos Constitution, p. 12, art. 55.
 15. ^ a b (LA) ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະປະຈຳ, su ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ. URL consultato il 6 marzo 2021.
 16. ^ a b Laos Constitution, pp. 12-13, art. 56.
 17. ^ a b Laos Constitution, p. 14, art. 62.
 18. ^ Laos Constitution, p. 14, art. 63.
 19. ^ a b c Laos Constitution, p. 14, art. 64.
 20. ^ (EN) Lao People's Democratic Republic: parliamentary elections Sapha Heng Xat, 1992, su Inter-parliamentary Union. URL consultato il 4 marzo 2021.
 21. ^ (EN) Lao People's Democratic Republic: parliamentary elections Sapha Heng Xat, 1997, su Inter-parliamentary Union. URL consultato il 4 marzo 2021.
 22. ^ (EN) Lao People's Democratic Republic: parliamentary elections Sapha Heng Xat, 2002, su Inter-parliamentary Union. URL consultato il 4 marzo 2021.
 23. ^ (EN) Lao People's Democratic Republic - elections in 2006, su Inter-parliamentary Union. URL consultato il 4 marzo 2021.
 24. ^ (EN) Lao People's Democratic Republic, elections in 2011, su Inter-parliamentary Union. URL consultato il 4 marzo 2021.
 25. ^ (EN) Lao People's Democratic Republic - Last elections, su Inter-parliamentary Union. URL consultato il 4 marzo 2021.

BibliografiaModifica

Voci correlateModifica

Altri progettiModifica

Collegamenti esterniModifica

Controllo di autoritàVIAF (EN150371601 · WorldCat Identities (ENlccn-no00089976