Cognomi coreani

lista di un progetto Wikimedia

Questa è una lista di cognomi dell'onomastica coreana, in ordine alfabetico secondo lo Hangŭl.

Il cognome coreano più comune (in particolare in Corea del Sud) è Kim, seguito da Lee e Park. Questi tre cognomi sono detenuti da circa la metà della popolazione etnica coreana. A partire dal 2015, erano in uso 286 nomi di famiglia coreani[1]. Tuttavia, ogni nome di famiglia è diviso in uno o più clan (bon-gwan) e per identificare il nome di una persona, è necessaria l'identificazione del clan di una persona.

Nota: (S) indica la Corea del Sud. (N) indica la Corea del Nord.

Hangul Hanja Riveduta McCune-Reischauer Possibili traslitterazioni Distribuzione stimata (2015)[2]
價, 賈 Ga Ka Kar, Gar, Kah, Gah, Ca, Cah, Car, Kar 9 950
簡, 間 Gan Kan Gahn, Kahn 2 525
Gal Kal Karl, Garl, Gahl, Kahl, Cahl, Carl 2 086
Gam Kam Kahm, Gahm, Cam 6 024
姜, 康, 強, 剛, 江, 㝩 Gang Kang Kahng, Khang 1 269 290
堅, 甄 Gyeon Kyŏn Kyun, Kyeon, Kyoun, Kyon 1 684
京, 慶, 景, 耿 Gyeong Kyŏng Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong 16 958
季, 桂 Gye Kye Kyeh, Kye, Kay, Kie, Kae, Gae 6 641
顧, 高 Go Ko Koh, Goh, Kho, Gho, Kor, Co 471 429
曲, 谷 Gok Kok Kog, Gog, Cock 101
公, 孔 Gong Kong Kohng, Koung, Goung, Khong, Cong 92 340
廓, 槨, 郭 Gwak Kwak Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark, Quack 203 365
管, 關 Gwan Kwan Quan, Kuan, Guan 20
喬, 橋 Gyo Kyo Kyoh, Gyoh 26
丘, 仇, 具, 邱 Gu Ku Koo, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu 208 550
國, 菊, 鞠, 鞫, 麴 Guk Kuk Kook, Gook, Kug, Gug, Cook 20 768
宮, 弓 Gung Kung Koong, Kwoong 572
Gwok Kwŏk Kwog, Gwog, Quock 183
權, 勸, 㩲, 券 Gwon Kwŏn Kwon, Kweon, Kwun 706 212
Geun Kŭn Keun, Kuen, Guen 170
琴, 禁, 芩, 金 Geum Kŭm Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem 25 472
奇, 寄, 箕, 紀 Gi Ki Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie 29 062
Gil Kil Gill, Khil, Keel, Kihl, Kiehl, Kill 38 173
Gim Kim Ghim, Kym, Keem 10 689 968
나 (S)
라 (N)
羅, 蘿, 邏, 那 Na (S)
Ra (N)
Na (S)
Ra (N)
Nah, La, Rha, Rah, Paw 161 015
난 (S)
란 (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nahn, Rahn, Nhan, Rhan 8
南, 男 Nam Nam Nahm, Nham, Narm 275 659
남궁 南宫, 南宮 Namgung Namgung Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng 21 313
낭 (S)
랑 (N)
Nang (S)
Rang (N)
Nang (S)
Rang (N)
Nahng, Lang 181
乃, 奈 Nae Nae Nai, Nay, Nea 374
노 (S)
로 (N)
努, 卢, 盧, 蘆, 虜, 路, 魯 No (S)
Ro (N)
No (S)
Ro (N)
Noh, Roh, Ro, Raw 315 372
뇌 (S)
뢰 (N)
Noe (S)
Roe (N)
Noe (S)
Roe (N)
Roi, Noi 19
Da Ta 7
單, 段 Dan Tan Dahn, Than 1 632
Dam Tam Tham, Dham, Dahm, Tahm 47
Dang Tang Tang, Dhang, Thang 1 146
代, 大, 戴 Dae Tae Dai, Dea, Day, Tai, Tay, Tea 669
到, 度, 桃, 覩, 道, 都, 陶 Do To Doh, Toe, Doe, Toh 57 946
독고 獨孤 Dokgo Tokko Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko 502
Don Ton Dohn, Tohn 117
東, 童, 董, 蕫, 薫 Dong Tong Tong, Dhong, Thong 5 936
동방 東方 Dongbang Tongbang Tongpang, Dongpang, Tongbang 180
Du Tu Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too 6 428
滕, 鄧 Deung 20
등정 藤井 Deungjeong 5
羅, 蘿, 邏 Ra Rah 25 974
Ran Rahn 10
Rang 125
Ryeo Ryuh 19
盧, 路, 魯 Roh 67
Roe Roi 19
류(유) 㧕, 劉, 柳 Ryu Ryu Ryou, Rou, Ryoo, Yu, Yoo, You, Yuh 163 994
Ree 240
Rim 47
馬, 麻 Ma Ma Mah, Mar 39 196
Man Man Mann, Mahn 124
망절 網切 Mangjeol Mangjŏl Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul 8
Mae Mae May, Mea, Mai 201
Maeng Maeng Maing, Meang 22 028
Myeong Myŏng Myung, Myoung, Myong 29 110
慕, 毛, 牟 Mo Mo Moh, Moe 21 912
睦, 穆 Mok Mok Mock, Mog, Mork 8 859
Myo Myo Myoh, Mio 21
Moo Moo 15
무본 武本 Moobon Moobon 6
Muk Muk Mook 172
文, 門 Mun Mun Moon, Muhn 464 047
Mi Mi Mee, Mih, Meeh 16
悶, 敏, 旻, 民, 珉, 閔 Min Min Minn, Mihn 171 799
博, 朴 Bak Pak Park, Back, Bahk, Pahk 4 192 080
潘, 班 Ban Pan Bahn, Pan, Pahn, Bhan, Van 28 223
房, 方, 旁, 芳, 邦, 防 龐 Bang Pang Bhang, Bahng, Pahng, Phang 96 039
培, 背, 裵, 輩, 配 Bae Pae Bai, Bea, Pae, Pai, Bay, Pay 400 669
伯, 柏, 白, 百 Baek Paek Baik, Back, Paik, Pack, Beak 382 447
Beon Bun 6
範, 范 Beom Pŏm Bum, Bom, Peom, Pum, Puhm, Buhm 3 838
卞, 變, 邊 Byeon Pyŏn Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon 138 802
保, 寶, 甫 Bo Po Boh, Poh 16
Bok Pok Pock, Bog, Pog, Bock 9 538
奉, 鳳 Bong Pong Bhong, Bohng, Pohng, Vong 12 959
付, 傅, 夫, 富 Bu Pu Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh 10 604
Bi Pi Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi 16
彬, 濱, 貧, 賓, 賔 Bin Pin Been, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean 5 782
Bing Ping 763
史, 司, 沙, 舍, 謝 Sa Sa Sah, Sar 10 998
사공 司公, 司空 Sagong Sagong Sakong, Sagoung, Sakoung 4 488
San San Sahn, Sarn 9
杉, 森 Sam Sam Sahm, Sarm 38
商, 尙, 尚, 常 Sang Sang Sahng 2 416
俆, 徐, 書, 緖, 西 Seo Suh, Surh, Su, Sur, So, Seoh 752 233
서문 西問, 西門 Seomun Sŏmun Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon 2 044
席, 昔, 石, 釋 Seok Sŏk Suk, Sok, Suck, Sek 60 607
善, 宣, 鮮 Seon Sŏn Sun, Son, Suhn, Sen 42 842
선우 蘚于, 鮮于, 鮮宇, 鮮牛 Seonu Sŏnu Sun-woo, Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu 3 648
偰, 卨, 楔, 薛, 辥, 雪 Seol Sŏl Sul, Seul, Sol, Sull 45 692
Seob Sub Subb, Sup, Seop 75
城, 宬, 成, 星, 盛 Seong Sŏng Sung, Soung, Song 199 160
卲, 小, 所, 昭, 簫, 肖, 蕭, 蘇, 邵 So So Soh, Sou, Sow 52 577
孫, 損, 蓀, 遜 Son Son Sohn, Soun 457 356
宋, 松, 送 Song Song Soung 683 521
水, 洙, 隋 Su Su Soo, Sooh 47
淳, 筍, 舜, 荀, 順 Sun Sun Soon 1 232
承, 昇 Seung Sŭng Sung 3 430
施, 時, 柴 Si Si Shi, See, Sie, Sea, Shee 4 354
伸, 信, 愼, 新, 申, 莘, 辛 Sin Sin Shin, Shinn, Sheen, Seen, Sinn, Cynn 986 001
心, 沁, 沈, 深 Sim Sim Shim, Seem, Sheem, Sihm 272 049
A A Ah, Ar 529
安, 案, 顔 An An Ahn, Arn, Aan 685 688
Ae Ae Ay, Ai, Ea 24
Ya Ya Yah, Yar 77
양 (S)
량 (N)
揚, 杨, 梁, 楊, 樑, 樣, 洋, 粱, 陽 Yang (S)
Ryang (N)
Yang (S)
Ryang (N)
Ryang, Lyang 530 554
漁, 魚 Eo Ŏ Uh, Urh, Eoh 18 929
어금 魚金 Eogeum Ŏgŭm Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum, Uhgeum, Uhkuem 8
㘙, 严, 儼, 嚴 Eom Ŏm Um, Uhm, Oum, Ohm 144 660
여 (S)
려 (N)
余, 呂, 黎 Yeo (S)
Ryeo (N)
Yŏ (S)
Ryŏ (N)
Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yeo, Yoh 80 672
연 (S)
련 (N)
延, 涎, 燕, 連 Yeon (S)
Ryeon (N)
Yŏn (S)
Ryŏn (N)
Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun, Yuhn 34 850
염 (S)
렴 (N)
廉, 簾, 閻 Yeom (S)
Ryeom (N)
Yŏm (S)
Ryŏm (N)
Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum 69 428
Yeop Yŏp Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob 571
影, 榮 Yeong Yŏng Young, Yung 24
倪, 禮, 芮, 藝 Ye Ye Yeh 13 587
五, 伍, 吳, 吾, 晤 O O Oh, Oe, Au, Ou 763 334
Ok Ok Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Oag 25 107
On On Ohn, Ohnn 5 418
邕, 雍 Ong Ong Ohng, Oung 967
Wan Wan 6
汪,王 Wang Wang 25 581
Yo Yo You 29
용 (S)
룡 (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Ryong, Lyong 15 276
于, 偶, 宇, 寓, 尤, 愚, 牛, 禹, 遇 U U Woo, Wu, Ou, Wo, Uh 195 723
芸, 雲 Un Un Woon, Wun, Whun, Wuhn 118
元, 原, 圓, 苑, 袁, 阮, 院 Won Wŏn Weon, Woen, Wone, Wun, One 130 174
偉, 衛, 韋, 魏 Wi Wi Wee, We, Wie 32 191
유 (S)
류 (N)
兪, 劉, 庾, 有, 杻, 枊, 柳, 楡, 由, 裕 Yu (S)
Ryu (N)
Yu (S)
Ryu (N)
Yoo, You 963 498
육 (S)
륙 (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck 23 455
允, 尹, 潤 Yun Yun Yoon, Youn, Yune, Yeun 1 020 564
恩, 慇, 殷, 銀 Eun Ŭn Un, Unn 16 927
Eum Ŭm Um, Em, Yeum, Uem 5 604
이 (S)
리 (N)
李, 㛅, 伊, 利, 怡, 異 I (S)
Ri (N)
Yi (S)
Ri (N)
Lee, Yi, Rhee, Ree, Rie, Rhie 7 307 237
In In Ihn, Yin, Inn, Lin, Ean 22 363
임 (S)
림 (N)
任, 壬, 恁, 林 Im (S)
Rim (N)
Im (S)
Rim (N)
Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim, Eam 1 015 200
Ja Cha 75
張, 場, 壯, 將, 庄, 漿, 章, 臧, 莊, 葬, 蔣, 藏, 裝, 長 Jang Chang Chang, Jahng, Jhang, Zang 1 021 107
全, 戰, 田, 錢 Jeon Chŏn Jun, Chun, Chon, Cheon 749 266
Jeom Chŏm 158
鄭, 丁, 定, 情, 政, 桯, 正, 程 Jeong Chŏng Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung 2 407 601
諸, 齊 Je Che Jae, Jea, Che, Jei, Jhe 21 988
제갈 諸葛, 諸曷, 諸渴 Jegal Chegal Jaegal, Jekal, Jeagal, Jikal, Chegal, Chekal 5 735
趙, 刁, 曺, 朝, 調, 造 Jo Cho Cho, Joe, Joh, Jou 1 453 971
宗, 鍾 Jong Chong Chong 681
佐, 左 Jwa Chwa Chwa, Joa, Choa 3 383
主, 周, 朱, 株, 珠 Ju Chu Joo, Chu, Choo, Chow, Jou, Zoo, Jew, Zu 232 063
增, 曾 Jeung Chŭng Jung, Cheung, Chung 18
地, 智, 池, 遲 Ji Chi Jee, Gi, Chee, Gee, Jhi 160 147
䄅, 晋, 珍, 眞, 秦, 蔯, 進, 陣, 陳 Jin Chin Chin, Jeen, Gin 186 310
車, 次 Cha Ch'a Char, Chah 194 788
倉, 昌 Chang Ch'ang Chahng 1 095
菜, 蔡, 采 Chae Ch'ae Chai, Che, Chea 131 757
千, 天, 川 Cheon Ch'ŏn Chun, Chon, Choun 121 927
初, 楚 Cho Ch'o Chu, Chou, Choh 236
催, 寉, 崔, 最 Choe Ch'oe Choi, Che, Choy, Chwe, Chey 2 340 582
秋, 鄒 Chu Ch'u Choo, Chou, Chyu 60 561
Tak T'ak Tark, Tag, Tack, Tahk 21 099
Tan T'an Tahn, Tann 149
太, 泰 Tae T'ae Tai, Tay, Tea 9 073
Pan P'an Pahn, Phan, Parn, Pann 278
Paeng P'aeng Pang, Paing, Peng, Peang 2 935
Pyeon P'yŏn Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen 16 689
Pyeong P'yŏng Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng 515
Po P'o Pho, Poh 57
俵, 表 Pyo P'yo Phyo, Pio, Peo, Pyoh, Pyou 30 749
Pung P'ung Poong, Puhng, Poohng 651
Pi P'i Pee, Phee, Phi, Phy, Pih 6 578
弼, 畢 Pil P'il Phil, Peel 174
何, 夏, 河 Ha Ha Hah, Har 233 061
Hak Hak Hag, Hahk, Hahg, Hack 35
恨, 汗, 漢, 韓 Han Han Hahn, Hann, Hanh 773 537
Ham Ham Hahm, Hamm, Haam 80 659
海, 解 Hae Hae Hay, Hai, Hea 155
許, 许 Heo Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh 326 782
玄, 賢 Hyeon Hyŏn Hyun, Hyon, Hyoun 88 831
刑, 形, 邢 Hyeong Hyŏng Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung 7 328
扈, 湖, 胡, 虎, 鎬 Ho Ho Hoh 5 853
㤨, 䜤, 哄, 弘, 洪, 烘, 紅 Hong Hong Houng 558 994
Hwa Hwa Howa, Hoa, Wha 915
晃, 潢, 煌, 皇, 簧, 荒, 黃 Hwang Hwang Whang 697 475
황목 荒木 Hwangmok Hwangmok Whangmock, Wangmok 5
황보 皇甫, 黃甫 Hwangbo Hwangbo Hwangpo, Whangpoh 10 427
侯, 候, 后 Hu Hu Hoo, Hooh, Huh 74
Altri 91 107

NoteModifica

  1. ^ Jacco Zwetsloot, Everything you ever wanted to know about Korean surnames, in korea.net, Korean Culture and Information Service, 12 aprile 2009. URL consultato il 18 gennaio 2015.
  2. ^ Le cifre della popolazione sono basate sui dati del 2015 del Korean National Statistical Office. Per i ventidue cognomi più popolari sono incluse le stime sulla distribuzione in Corea del Nord, mentre gli altri tengono conto solo della Corea del Sud.