Inno nazionale della Mongolia

Inno Nazionale della Mongolia

L'Inno Nazionale Mongolo (Монгол улсын төрийн дуулал Mongol ulsîn töriin duulal), fu creato nel 1950. La musica è di Bilegiin Damdinsuren e Luvsanjamts Murjorj, mentre i testi sono stati scritti da Tsendiin Damdinsüren. Le parole dell'inno nazionale attuale risalgono al 1950, che sostituiscono l'Internazionale comunista, adottata nel 1924.

Inno nazionale della Mongolia
Dati generali
Nazione Mongolia Mongolia
Adozione 1950
Lingue mongolo
Componimento poetico
Autore Tsendiin Damdinsüren
Composizione musicale
Autore Bilegiin Damdinsüren
Luvsanjambyn Mördorj
Audio
(info file)

Testo attualeModifica

Alfabeto cirillico mongolo
Alfabeto tradizionale mongolo
Alfabeto latino mongolo

Дархан манай тусгаар улс
Даяар монголын ариун голомт
Далай их дээдсийн гэгээн үйлс
Дандаа энхжин үүрд мөнхжинө.

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эвээ бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Өндөр төрийн минь сүлд ивээж
Өргөн түмний минь заяа түшиж
Үндэс язгуур, хэл соёлоо
Үрийн үрдээ өвлөн бадраая.

Эрэлхэг Монголын золтой ардууд
Эрх чөлөө жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.[1][2][3][4] [5]

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠥᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠦ
ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ
ᠦᠷᠡ ᠢᠨ ᠦᠷᠡ ᠋ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠶᠠ᠃

ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ᠌ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠳ
ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠅[1]

Darhan manaj tuszgár ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dalaj ih dédszín gegén üjlsz
Dandá enhzsizs, űrd mönhözsnö.

Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen evé behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Öndör törín miny szüld ivézs
Örgön tümní miny zajá tüsizs
Ündesz jazgúr, hel szojoló
Ürín ürdé övlön badrája.

Erelheg Mongolín zoltoj ardúd
Erh csölő zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

Traduzione in italianoModifica

Il nostro sacro paese rivoluzionario
è il cuore antico di tutti i Mongoli
Non ci piegheremo a nessun nemico
e prospereremo per l'eternità
Il nostro paese stringerà solide alleanze
con tutti i paesi amici del mondo
Facciamo crescere la nostra amata Mongolia
con tutte le nostre speranze e la nostra potenza
L'orgoglioso popolo dell'intrepida Mongolia
ha sconfitto le sofferenze e ha raggiunto la felicità
La chiave per la gioia e il sentiero per il progresso
meravigliosa Mongolia, vivono per sempre.

Testo 1992–2006Modifica

Alfabeto cirillico
Alfabeto tradizionale
Alfabeto latino

Дархан манай хувьсгалт улс
Даяар монголын ариун голомт
Дайсны хөлд хэзээ ч орохгүй
Дандаа энхжин үүрд мөнхжинө.

Хор:
Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Зоригт Монголын золтой ардууд
Зовлонг тонилгож, жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.

Хор[2][5]

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠬᠤᠪᠰᠭᠠᠯᠲ ᠤᠯᠤᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠢᠰᠨᠢ ᠺᠥᠯᠳ ᠺᠡᠽᠡᠡ ᠴ ᠣᠷᠣᠺᠭᠦᠢ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨᠠ᠃

ᠬᠣᠣᠷ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

ᠵᠣᠷᠭᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠽᠣᠯᠳᠣᠢ ᠠᠷᠳᠤᠳ
ᠵᠣᠪᠯᠣᠩᠭ ᠳᠣᠨᠢᠯᠭᠭᠣᠵ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠠᠷᠭᠠᠢᠨ ᠳᠦᠯᠬᠦᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠤᠷ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

Darhan manaj huvyszgalt ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dajszní höld hezé cs orohgüj
Dandá enhzsin űrd mönhzsinö.

Hor:
Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen egnég behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Zorigt Mongolín zoltoj ardúd
Zovlong tonilgozs, zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

Hor

Versione post-stalinista (1961–1991)Modifica

Cirillico
Alfabeto tradizionale
Scrittura latina

Урьдийн бэрх дарлалыг устгаж
Ардын эрх жаргалыг тогтоож
Бүх нийтийн зоригийг илтгэсэн
Бүгд Найрамдах Улсаа байгуулсан.

Хор:
Сайхан Монголын цэлгэр орон
Саруул хөгжлийн дэлгэр гүрэн
Үеийн үед энхжин бадартугай
Үүрдийн үүрд батжин мандтугай.

Ачит нам алсыг гийгүүлж
Хүчит түмэн улсыг хөгжүүлж
Бууршгүй зүтгэл дүүрэн хөвчилсөн
Цуцашгүй тэмцэл түүхийг товчилсон.

Хор

Зөвлөлт оронтой заяа холбож
Дэвшилт олонтой санаа нийлж
Хандах зүгийг бахтай барьсан
Мандах коммунизмыг цогтой зорьсон.

Хор[2][6][5]

ᠤᠷᠢᠳᠢᠢᠨ ᠪᠡᠷᠬ ᠳᠠᠷᠯᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠳᠭᠠᠵ
ᠠᠷᠳᠢᠨ ᠡᠷᠬ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠳᠣᠭᠳᠣᠣᠵ
ᠪᠦᠬ ᠨᠢᠢᠳᠢᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠢᠢᠭ ᠢᠯᠳᠭᠡᠰᠡᠨ
ᠪᠦᠭᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠤᠯᠤᠰᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠤᠯᠤᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ
ᠰᠠᠡᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠨ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠰᠠᠷᠤᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠡᠨ
ᠦᠶᠡᠢᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳ ᠡᠨᠬᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠡ
ᠦᠦᠷᠳᠤᠤᠨ ᠦᠦᠷᠳ ᠪᠠᠳᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠠᠴᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠠᠯᠨᠢᠭ ᠭᠢᠢᠭᠦᠦᠯᠵ
ᠬᠦᠴᠢᠳ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠢᠭ ᠬᠥᠭᠵᠦᠦᠯᠵ
ᠪᠤᠤᠷᠱᠭᠦᠢ ᠵᠦᠳᠭᠡᠯ ᠳᠦᠦᠷᠡᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢᠯᠰᠣᠨ
ᠴᠤᠴᠠᠱᠭᠦᠢ ᠳᠡᠮᠴᠡᠨ ᠳᠦᠦᠬᠢᠢᠭ ᠳᠣᠪᠢᠯᠰᠣᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

ᠵᠥᠪᠯᠥᠳ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠢ ᠵᠠᠶᠠᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵ
ᠳᠡᠪᠱᠯᠳ ᠣᠯᠣᠨᠳᠣᠢ ᠰᠠᠨᠠᠠ ᠨᠢᠢᠯᠵ
ᠬᠠᠨᠳᠠᠬ ᠵᠦᠭᠢᠢᠭ ᠪᠠᠬᠳᠠᠡ ᠪᠠᠷᠢᠰᠠᠨ
ᠮᠠᠨᠳᠠᠬ ᠻᠤᠮᠮᠤᠨᠴᠮᠢᠭ ᠴᠤᠭᠳᠣᠡ ᠵᠣᠷᠢᠰᠣᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

Urydín berh darlalíg usztgazs
Ardín erh zsargalíg togtózs
Büh nítín zorigíg iltgeszen
Bügd Najramdah Ulszá bajgúlszan.

Hor:
Szajhan Mongolín celger oron
Szarúl högzslín delger güren
Üjeín üjed enhzsin badartugaj
Űrdín űrd batzsin mandtugaj.

Acsit nam alszíg gígűlzs
Hücsit tümen ulszíg högzsűlzs
Búrsgüj zütgel dűren hövcsilszön
Cucasgüj temcel tűhíg tovcsilszon.

Hor

Zövlölt orontoj zajá holbozs
Devsilt olontoj szaná nílzs
Handah zügíg bahtaj baryszan
Mandah kommunizmíg cogtoj zoryszon.

Hor

Testo originale (1950–61)Modifica

Alfabeto cirillico
Alfabeto mongolo tradizionale
Alfabeto latino

Дархан манай хувьсгалт улс
Даяар Монголын ариун голомт
Дайсны хөлд хэзээ ч орохгүй
Дандаа энхжиж үүрд мөнхжинө.

Хор:
Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Ачит Ленин Сталины заасан
Ардын чөлөө, жаргалын замаар
Агуу Монгол орноо удирдсан
Ачит Сүхбаатар, Чойбалсан.

Хор

Зоригт Монголын золтой ардууд
Зовлонг тонилгож, жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.

Хор[2][5]

 ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠬᠤᠪᠰᠭᠠᠯᠲ ᠤᠯᠤᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠢᠰᠨᠢ ᠺᠥᠯᠳ ᠺᠡᠽᠡᠡ ᠴ ᠣᠷᠣᠺᠭᠦᠢ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨᠠ᠃

ᠬᠣᠣᠷ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

ᠠᠢᠳ ᠯᠶᠡᠨᠢᠨ ᠰᠳᠠᠯᠢᠨᠢ ᠵᠠᠠᠰᠠᠨ
ᠠᠷᠳᠢᠨ ᠴᠥᠯᠤᠤ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠨ ᠵᠠᠮᠠᠠᠷ
ᠠᠭᠤᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠨᠣᠣ ᠤᠳᠢᠷᠳᠰᠠᠨ
ᠠᠢᠳ ᠰᠦᠬᠪᠠᠠᠳᠠᠷ ᠴᠣᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

ᠵᠣᠷᠭᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠽᠣᠯᠳᠣᠢ ᠠᠷᠳᠤᠳ
ᠵᠣᠪᠯᠣᠩᠭ ᠳᠣᠨᠢᠯᠭᠭᠣᠵ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠠᠷᠭᠠᠢᠨ ᠳᠦᠯᠬᠦᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠤᠷ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

Darhan manaj huvyszgalt ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dajszní höld hezé cs orohgüj
Dandá enhzsizs űrd mönhzsinö.

Hor:
Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen egnég behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Acsit Lyenin Sztaliní zászan
Ardín csölő, zsargalín zamár
Agú Mongol ornó udirdszan
Acsit Szühbátar, Csojbalszan.

Hor

Zorigt Mongolín zoltoj ardúd
Zovlong tonilgozs, zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

Hor

NoteModifica

  1. ^ a b http://www.linguamongolia.com/The%20Mongolian%20National%20Anthem.pdf The Mongolian National Anthem (PDF). linguamongolia. Consultato l'11 gennaio 2019.
  2. ^ a b c d http://www.sonin.mn/blog/baatarhuyag/1087 Монгол улсын төрийн дууллын түүх. Sonin.mn. 2012-03-15. Consultato l'11 gennaio 2019.
  3. ^ https://www.legalinfo.mn/annex/details/25?lawid=496 Archiviato il 26 gennaio 2021 in Internet Archive. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДУУЛАЛ. Legalinfo.mn. Consultato l'11 gennaio 2019.
  4. ^ http://www.mnb.mn/i/133923 Монгол Улсын төрийн дуулал. MNB.mn. 2018-02-04. Consultato l'11 gennaio 2019.
  5. ^ a b c d http://www.baabar.mn/article/3231 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДУУЛЛЫН ТҮҮХ. Baabar.mn. Scritto da "Баатархуяг", 2011-06-29. Consultato li 2 giugno 2020.
  6. ^ http://www.nationalanthems.info/mn-90%27.htm nationalanthems.info. Mongolia (1961-1990). Kendall, David.

Voci correlateModifica

Altri progettiModifica

Collegamenti esterniModifica

  Portale Asia: accedi alle voci di Wikipedia che parlano dell'Asia