Apri il menu principale

Suddivisione amministrativa dello Yunnan

lista di un progetto Wikimedia

La suddivisione amministrativa della provincia dello Yunnan è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn).

Unità amministrativeModifica

 Lo stesso argomento in dettaglio: Suddivisione amministrativa della Cina e Yunnan.

Unità amministrative suddivise per livello di prefettura e livello di conteaModifica

Nella seguente tabella viene fornita la suddivisione a seconda del tipo di prefettura e del tipo di contee di cui la prefettura stessa si compone. Sia nel caso delle prefetture autonome che in quello delle contee autonome viene aggiunto il nome ufficiale. Ad esempio, nel caso della prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, la dizione "prefettura autonoma" indica il tipo di prefettura, "Dai" è riferito al nome del gruppo etnico di maggioranza nella prefettura e "Xishuangbanna" è il nome della prefettura. Il nome ufficiale viene fornito anche nella versione in cinese tradizionale, cinese semplificato e pinyin.

Tipo di prefettura e nome
cinese tradizionale
cinese semplificato
pinyin
Posizione
prefettura
in Cina
Mappa
contee
No. Tipo di contea e nome Cinese semplificato Cinese tradizionale Pinyin
Città-prefettura di Kunming
昆明市
昆明市
Kūnmíng Shì
    1 Distretto di Panlong 盘龙区 盤龍區 Pánlóng Qū
2 Distretto di Wuhua 五华区 五華區 Wǔhuá Qū
3 Distretto di Guandu 官渡区 官渡區 Guāndù Qū
4 Distretto di Xishan 西山区 西山區 Xīshān Qū
5 Distretto di Dongchuan 东川区 東川區 Dōngchuān Qū
6 Città-contea di Anning 安宁市 安寧市 Ānníng Shì
7 Contea di Chenggong 呈贡县 呈貢縣 Chénggòng Xiàn
8 Contea di Jinning 晋宁县 晉寧縣 Jìnníng Xiàn
9 Contea di Fumin 富民县 富民縣 Fùmín Xiàn
10 Contea di Yiliang 宜良县 宜良縣 Yíliáng Xiàn
11 Contea di Songming 嵩明县 嵩明縣 Sōngmíng Xiàn
12 Contea autonoma Yi di Shilin 石林彝族自治县 石林彝族自治縣 Shílín Yízú Zìzhìxiàn
13 Contea autonoma Yi e Miao di Luquan 禄劝彝族
苗族自治县
祿勸彝族
苗族自治縣
Lùquàn Yízú
Miáozú Zìzhìxiàn
14 Contea autonoma Hui e Yi di Xundian 寻甸回族
彝族自治县
尋甸回族
彝族自治縣
Xúndiàn Huízú
Yízú Zìzhìxiàn
Città-prefettura di Qujing
曲靖市
曲靖市
Qǔjìng Shì
    1 Distretto di Qilin 麒麟区 麒麟區 Qílín Qū
2 Città-contea di Xuanwei 宣威市 宣威市 Xuānwēi Shì
3 Contea di Malong 马龙县 馬龍縣 Mǎlóng Xiàn
4 Contea di Zhanyi 沾益县 霑益縣 Zhānyì Xiàn
5 Contea di Fuyuan 富源县 富源縣 Fùyuán Xiàn
6 Contea di Luoping 罗平县 羅平縣 Luópíng Xiàn
7 Contea di Shizong 师宗县 師宗縣 Shīzōng Xiàn
8 Contea di Lüliang 陆良县 陸良縣 Lùliáng Xiàn
9 Contea di Huize 会泽县 會澤縣 Huìzé Xiàn
Città-prefettura di Yuxi
玉溪市
玉溪市
Yùxī Shì
    1 Distretto di Hongta 红塔区 紅塔區 Hóngtǎ Qū
2 Contea di Jiangchuan 江川县 江川縣 Jiāngchuān Xiàn
3 Contea di Chengjiang 澄江县 澄江縣 Chéngjiāng Xiàn
4 Contea di Tonghai 通海县 通海縣 Tōnghǎi Xiàn
5 Contea di Huaning 华宁县 華寧縣 Huáníng Xiàn
6 Contea di Yimen 易门县 易門縣 Yìmén Xiàn
7 Contea autonoma Yi di Eshan 峨山彝族自治县 峨山彝族自治縣 Éshān Yízú Zìzhìxiàn
8 Contea autonoma Yi e Dai di Xinping 新平彝族
傣族自治县
新平彝族
傣族自治縣
Xīnpíng Yízú
Dǎizú Zìzhìxiàn
9 Contea autonoma Hani, Yi e Dai
di Yuanjiang
元江哈尼族彝族
傣族自治县
元江哈尼族彝族
傣族自治縣
Yuánjiāng Hānízú Yízú
Dǎizú Zìzhìxiàn
Città-prefettura di Baoshan
保山市
保山市
Bǎoshān Shì
    1 Distretto di Longyang 隆阳区 隆陽區 Lóngyáng Qū
2 Contea di Shidian 施甸县 施甸縣 Shīdiàn Xiàn
3 Contea di Tengchong 腾冲县 騰沖縣 Téngchōng Xiàn
4 Contea di Longling 龙陵县 龍陵縣 Lónglíng Xiàn
5 Contea di Changning 昌宁县 昌寧縣 Chāngníng Xiàn
Città-prefettura di Zhaotong
昭通市
昭通市
Zhāotōng Shì
    1 Distretto di Zhaoyang 昭阳区 昭陽區 Zhāoyáng Qū
2 Contea di Ludian 鲁甸县 魯甸縣 Lǔdiàn Xiàn
3 Contea di Qiaojia 巧家县 巧家縣 Qiǎojiā Xiàn
4 Contea di Yanjin 盐津县 鹽津縣 Yánjīn Xiàn
5 Contea di Daguan 大关县 大關縣 Dàguān Xiàn
6 Contea di Yongshan 永善县 永善縣 Yǒngshàn Xiàn
7 Contea di Suijiang 绥江县 綏江縣 Suíjiāng Xiàn
8 Contea di Zhenxiong 镇雄县 鎮雄縣 Zhènxióng Xiàn
9 Contea di Yiliang 彝良县 彝良縣 Yíliáng Xiãn
10 Contea di Weixin 威信县 威信縣 Wēixìn Xiàn
11 Contea di Shuifu 水富县 水富縣 Shuǐfù Xiàn
Città-prefettura di Lijiang
丽江市
麗江市
Lìjiāng Shì
    1 Distretto di Gucheng 古城区 古城區 Gǔchéng Qū
2 Contea di Yongsheng 永胜县 永勝縣 Yǒngshèng Xiàn
3 Contea di Huaping 华坪县 華坪縣 Huápíng Xiàn
4 Contea autonoma Naxi di Yulong 玉龙纳西族自治县 玉龍納西族自治縣 Yùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn
5 Contea autonoma Yi di Ninglang 宁蒗彝族自治县 寧蒗彝族自治縣 Nínglàng Yízú Zìzhìxiàn
Città-prefettura di Pu'er
普洱市
普洱市
Pǔ'ěr Shì
    1 Distretto di Simao 思茅区 思茅區 Sīmáo Qū
2 Contea autonoma Hani e Yi di Ning'er 宁洱哈尼族
彝族自治县
寧洱哈尼族
彝族自治縣
Níng'ěr Hānízú
Yízú Zìzhìxiàn
3 Contea autonoma Hani di Mojiang 墨江哈尼族自治县 墨江哈尼族自治縣 Mòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn
4 Contea autonoma Yi di Jingdong 景东彝族自治县 景東彝族自治縣 Jǐngdōng Yízú Zìzhìxiàn
5 Contea autonoma Dai e Yi di Jinggu 景谷傣族
彝族自治县
景谷傣族
彝族自治縣
Jǐnggǔ Dǎizú
Yízú Zìzhìxiàn
6 Contea autonoma Yi, Hani e Lahu
di Zhenyuan
镇沅彝族哈尼族
拉祜族自治县
鎮沅彝族哈尼族
拉祜族自治縣
Zhènyuán Yízú Hānízú
Lāhùzú Zìzhìxiàn
7 Contea autonoma Hani e Yi
di Jiangcheng
江城哈尼族
彝族自治县
江城哈尼族
彝族自治縣
Jiāngchéng Hānízú
Yízú Zìzhìxiàn
8 Contea autonoma Dai, Lahu e Va
di Menglian
孟连傣族拉祜族
佤族自治县
孟連傣族拉祜族
佤族自治縣
Mènglián Dǎizú Lāhùzú
Wǎzú Zìzhìxiàn
9 Contea autonoma Lahu di Lancang 澜沧拉祜族自治县 瀾滄拉祜族自治縣 Láncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn
10 Contea autonoma Va di Ximeng 西盟佤族自治县 西盟佤族自治縣 Xīméng Wǎzú Zìzhìxiàn
Città-prefettura di Lincang
临沧市
臨滄市
Líncāng Shì
    1 Distretto di Linxiang 临翔区 臨翔區 Línxiáng Qū
2 Contea di Fengqing 凤庆县 鳳慶縣 Fèngqìng Xiàn
3 Contea di Yun 云县 雲縣 Yún Xiàn
4 Contea di Yongde 永德县 永德縣 Yǒngdé Xiàn
5 Contea di Zhenkang 镇康县 鎮康縣 Zhènkāng Xiàn
6 Contea autonoma Lahu, Va, Blang e Dai
di Shuangjiang
双江拉祜族佤族
布朗族傣族自治县
雙江拉祜族佤族
布朗族傣族自治縣
Shuāngjiāng Lāhùzú Wǎzú
Bùlǎngzú ǎizú Zìzhìxiàn
7 Contea autonoma Dai e Va di Gengma 耿马傣族
佤族自治县
耿馬傣族
佤族自治縣
Gěngmǎ Dǎizú
Wǎzú Zìzhìxiàn
8 Contea autonoma Va di Cangyuan 沧源佤族自治县 滄源佤族自治縣 Cāngyuán Wǎzú Zìzhìxiàn
Prefettura autonoma dai e jingpo di Dehong
德宏傣族景颇族自治州
德宏傣族景頗族自治州
Déhóng Dǎizú
Jǐngpōzú Zìzhìzhōu
    1 Città-contea di Mang 潞西市 潞西市 Lùxī Shì
2 Città-contea di Ruili 瑞丽市 瑞麗市 Ruìlì Shì
3 Contea di Lianghe 梁河县 梁河縣 Liánghé Xiàn
4 Contea di Yingjiang 盈江县 盈江縣 Yíngjiāng Xiàn
5 Contea di Longchuan 陇川县 隴川縣 Lǒngchuān Xiàn
Prefettura autonoma Lisu di Nujiang
怒江傈僳族自治州
怒江傈僳族自治州
Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu
    1 Contea di Lushui 泸水县 瀘水縣 Lúshuǐ Xiàn
2 Contea di Fugong 福贡县 福貢縣 Fúgòng Xiàn
3 Contea autonoma Derung e Nu
di Gongshan
贡山独龙族
怒族自治县
貢山獨龍族
怒族自治縣
Gòngshān Dúlóngzú
Nùzú Zìzhìxiàn
4 Contea autonoma Bai e Pumi
di Lanping
兰坪白族
普米族自治县
蘭坪白族
普米族自治縣
Lánpíng Báizú
Pǔmǐzú Zìzhìxiàn
Prefettura autonoma Tibetana di Deqen
迪庆藏族自治州
迪慶藏族自治州
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu
    1 Contea di Shangri-La 香格里拉县 香格裡拉縣 Xiānggélǐlā Xiàn
2 Contea di Deqen 德钦县 德欽縣 Déqīn Xiàn
3 Contea autonoma Lisu di Weixi 维西傈僳族自治县 維西傈僳族自治縣 Wéixī Lìsùzú Zìzhìxiàn
Prefettura autonoma Bai di Dali
大理白族自治州
大理白族自治州
Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu
    1 Città-contea di Dali 大理市 大理市 Dàlǐ Shì
2 Contea di Xiangyun 祥云县 祥雲縣 Xiángyún Xiàn
3 Contea di Binchuan 宾川县 賓川縣 Bīnchuān Xiàn
4 Contea di Midu 弥渡县 彌渡縣 Mídù Xiàn
5 Contea di Yongping 永平县 永平縣 Yǒngpíng Xiàn
6 Contea di Yunlong 云龙县 雲龍縣 Yúnlóng Xiàn
7 Contea di Eryuan 洱源县 洱源縣 Ěryuán Xiàn
8 Contea di Jianchuan 剑川县 劍川縣 Jiànchuān Xiàn
9 Contea di Heqing 鹤庆县 鶴慶縣 Hèqìng Xiàn
10 Contea autonoma Yi di Yangbi 漾濞彝族自治县 漾濞彝族自治縣 Yàngbì Yízú Zìzhìxiàn
11 Contea autonoma Yi di Nanjian 南涧彝族自治县 南澗彝族自治縣 Nánjiàn Yízú Zìzhìxiàn
12 Contea autonoma Yi e Hui di Weishan 巍山彝族
回族自治县
巍山彝族
回族自治縣
Wēishān Yízú
Huízú Zìzhìxiàn
Prefettura autonoma Yi di Chuxiong
楚雄彝族自治州
楚雄彝族自治州
Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu
    1 Città-contea di Chuxiong 楚雄市 楚雄市 Chǔxióng Shì
2 Contea di Shuangbai 双柏县 雙柏縣 Shuāngbǎi Xiàn
3 Contea di Mouding 牟定县 牟定縣 Móudìng Xiàn
4 Contea di Nanhua 南华县 南華縣 Nánhuá Xiàn
5 Contea di Yao'an 姚安县 姚安縣 Yáo'ān Xiàn
6 Contea di Dayao 大姚县 大姚縣 Dàyáo Xiàn
7 Contea di Yongren 永仁县 永仁縣 Yǒngrén Xiàn
8 Contea di Yuanmou 元谋县 元謀縣 Yuánmóu Xiàn
9 Contea di Wuding 武定县 武定縣 Wǔdìng Xiàn
10 Contea di Lufeng 禄丰县 祿豐縣 Lùfēng Xiàn
Prefettura autonoma Yi e Hani di Honghe
红河哈尼族彝族自治州
紅河哈尼族彝族自治州
Hónghé Hānízú
Yízú Zìzhìzhōu
    1 Città-contea di Mengzi 蒙自县 蒙自縣 Méngzì Shì
2 Città-contea di Gejiu 个旧市 個舊市 Gèjiù Shì
3 Città-contea di Kaiyuan 开远市 開遠市 Kāiyuǎn Shì
4 Contea di Lüchun 绿春县 綠春縣 Lǜchūn Xiàn
5 Contea di Jianshui 建水县 建水縣 Jiànshuǐ Xiàn
6 Contea di Shiping 石屏县 石屏縣 Shípíng Xiàn
7 Contea di Mile 弥勒县 彌勒縣 Mílè Xiàn
8 Contea di Luxi 泸西县 瀘西縣 Lúxī Xiàn
9 Contea di Yuanyang 元阳县 元陽縣 Yuányáng Xiàn
10 Contea di Honghe 红河县 紅河縣 Hónghé Xiàn
11 Contea autonoma Miao, Yao e Dai
di Jinping
金平苗族瑶族
傣族自治县
金平苗族瑤族
傣族自治縣
Jīnpíng Miáozú Yáozú
Dǎizú ìzhìxiàn
12 Contea autonoma Miao di Hekou 河口瑶族自治县 河口瑤族自治縣 Hékǒu Yáozú Zìzhìxiàn
13 Contea autonoma Miao di Pingbian 屏边苗族自治县 屏邊苗族自治縣 Píngbiān Miáozú Zìzhìxiàn
Prefettura autonoma Zhuang e Miao di Wenshan
文山壮族苗族自治州
文山壯族苗族自治州
Wénshān Zhuàngzú
Miáozú Zìzhìzhōu
    1 Città-contea di Wenshan 文山县 文山縣 Wénshān Shì
2 Contea di Yanshan 砚山县 硯山縣 Yànshān Xiàn
3 Contea di Xichou 西畴县 西疇縣 Xīchóu Xiàn
4 Contea di Malipo 麻栗坡县 麻栗坡縣 Málìpō Xiàn
5 Contea di Maguan 马关县 馬關縣 Mǎguān Xiàn
6 Contea di Qiubei 丘北县 丘北縣 Qiūběi Xiàn
7 Contea di Guangnan 广南县 廣南縣 Guǎngnán Xiàn
8 Contea di Funing 富宁县 富寧縣 Fùníng Xiàn
Prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna
西双版纳傣族自治州
西雙版納傣族自治州
Xīshuāngbǎnnà
Dǎizú Zìzhìzhōu
    1 Città-contea di Jinghong 景洪市 景洪市 Jǐnghóng Shì
2 Contea di Menghai 勐海县 勐海縣 Měnghǎi Xiàn
3 Contea di Mengla 勐腊县 勐臘縣 Měnglà Xiàn

Collegamenti esterniModifica