Scrittura telugu

(Reindirizzamento da Alfabeto telugu)

La scrittura Telugu appartenente alle lingue braminiche ed è scritta mediante un alfasillabario della famiglia delle scritture braminiche. Si tratta di una lingua dravidica centro-meridionale, usata nel sud dello stato indiano dell'Andhra Pradesh e nelle regioni limitrofe.

La scrittura telugu deriva dalla scrittura telugu-kannada, da cui sia l'una che l'altra, la kannada, si sono sviluppate indipendentemente, da cui deriva la diversità, ma anche la forte somiglianza.

VocaliModifica

Il telugu usa 14 vocali, ognuna delle quali ha sia una forma singolare che una diacritica usata con le consonanti per creare le sillabe. Il telugu fa distinzione tra vocali lunghe e brevi.

Indipendente Con క (k) ISO IPA Indipendente Con క (k) ISO IPA
a /a/ కా ā /aː/
కి i /i/ కీ ī /iː/
కు u /u/ కూ ū /uː/
కృ /ri, ru/ కౄ r̥̄ /riː, ruː/
కే ~l l̥̄
కె e /e/ కే ē /eː/
కై ai /aj/ కొ o /o/
కో ō /oː/ కౌ au /aw/
అం కం um అః కః ah-ha

ConsonantiModifica

Character ISO IPA Character ISO IPA Character ISO IPA Character ISO IPA Character ISO IPA
k /k/ kh /kʰ/ g /ɡ/ gh /ɡʱ/ /ŋ/
c /tʃ/ ch /tʃʰ/ j /dʒ/ jh /dʒʱ/ ñ /ɲ/
/ʈ/ ṭh /ʈʰ/ /ɖ/ ḍh /ɖʱ/ /ɳ/
t /t/ th /tʰ/ d /d/ dh /dʱ/ n /n/
p /p/ ph /pʰ/ b /b/ bh /bʱ/ m /m/
y /j/ r /r/ l /l/ v /ʋ/ /ɭ/
ś /ʃ/ /ʂ/ s /s/ h /h/ /ɽ/

Consonanti con legature vocaliModifica

అం అః
కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః
ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః
గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః
ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘో ఘౌ ఘం ఘః
ఙా ఙి ఙీ ఙు ఙూ ఙృ ఙౄ ఙె ఙే ఙై ఙొ ఙో ఙౌ ఙం ఙః
చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః
ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః
జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః
ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝో ఝౌ ఝం ఝః
ఞా ఞి ఞీ ఞు ఞూ ఞృ ఞౄ ఞె ఞే ఞై ఞొ ఞో ఞౌ ఞం ఞః
టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః
ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః
డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః
ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః
ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః
తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తై తొ తో తౌ తం తః
థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో థౌ థం థః
దా ది దీ దు దూ దృ దౄ దె దే దై దొ దొ దౌ దం దః
ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః
నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః
పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః
ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః
బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః
భా భి బీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః
మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః
యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః
రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః
లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః
వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః
శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః
షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః
సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః
హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొ హో హౌ హం హః
ళా ళి ళీ ళు ళూ ళృ ళౄ ళె ళే ళై ళొ ళో ళౌ ళం ళః
క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ క్షృ క్షౄ క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః
ఱా ఱి ఱీ ఱు ఱూ ఱృ ఱౄ ఱె ఱే ఱై ఱొ ఱో ఱౌ ఱం ఱః

Voci correlateModifica

Collegamenti esterniModifica