Suddivisione amministrativa dell'Anhui

lista di un progetto Wikimedia

La suddivisione della provincia dell'Anhui è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn). :

 • 17 prefetture (地区 dìqū)
  • 17 città con status di prefettura
 • 105 contee (县 xiàn)
  • 5 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 56 contee
  • 44 distretti (市辖区 shìxiáqū)
 • 1936 città (镇 zhèn)
  • 997 città (镇 zhèn)
  • 710 comuni (乡 xiāng)
  • 9 comuni etnici (民族乡 mínzúxiāng)
  • 220 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla Suddivisione amministrativa della Cina.

Prefecture level County Level
Name Chinese (S) Hanyu Pinyin
Hefei City
合肥市
Héféi Shì
Luyang District 庐阳区 Lúyáng Qū
Yaohai District 瑶海区 Yáohǎi Qū
Shushan District 蜀山区 Shǔshān Qū
Baohe District 包河区 Bāohé Qū
Changfeng County 长丰县 Chángfēng Xiàn
Feidong County 肥东县 Féidōng Xiàn
Feixi County 肥西县 Féixī Xiàn
Suzhou City
宿州市
Sùzhōu Shì
Yongqiao District 埇桥区 Yǒngqiáo Qū
Dangshan County 砀山县 Dàngshān Xiàn
Xiao County 萧县 Xiāo Xiàn
Lingbi County 灵璧县 Língbì Xiàn
Si County 泗县 Sì Xiàn
Huaibei City
淮北市
Huáiběi Shì
Xiangshan District 相山区 Xiàngshān Qū
Duji District 杜集区 Dùjí Qū
Lieshan District 烈山区 Lièshān Qū
Suixi County 濉溪县 Suīxī Xiàn
Fuyang City
阜阳市
Fùyáng Shì
Yingzhou District 颍州区 Yǐngzhōu Qū
Yingdong District 颍东区 Yǐngdōng Qū
Yingquan District 颍泉区 Yǐngquán Qū
Jieshou City 界首市 Jièshǒu Shì
Linquan County 临泉县 Línquán Xiàn
Taihe County 太和县 Tàihé Xiàn
Funan County 阜南县 Fùnán Xiàn
Yingshang County 颍上县 Yǐngshàng Xiàn
Bozhou City
亳州市
Bózhōu Shì
Qiaocheng District 谯城区 Qiáochéng Qū
Woyang County 涡阳县 Wōyáng Xiàn
Mengcheng County 蒙城县 Méngchéng Xiàn
Lixin County 利辛县 Lìxīn Xiàn
Bengbu City
蚌埠市
Bèngbù Shì
Bengshan District 蚌山区 Bèngshān Qū
Longzihu District 龙子湖区 Lóngzǐhú Qū
Yuhui District 禹会区 Yǔhuì Qū
Huaishang District 淮上区 Huáishàng Qū
Huaiyuan County 怀远县 Huáiyuǎn Xiàn
Wuhe County 五河县 Wǔhé Xiàn
Guzhen County 固镇县 Gùzhèn Xiàn
Huainan City
淮南市
Huáinán Shì
Tianjia'an District 田家庵区 Tiánjiā'ān Qū
Datong District 大通区 Dàtōng Qū
Xiejiaji District 谢家集区 Xièjiājí Qū
Bagongshan District 八公山区 Bāgōngshān Qū
Panji District 潘集区 Pānjí Qū
Fengtai County 凤台县 Fèngtái Xiàn
Chuzhou City
滁州市
Chúzhōu Shì
Langya District 琅琊区 Lángyá Qū
Nanqiao District 南谯区 Nánqiáo Qū
Mingguang City 明光市 Míngguāng Shì
Tianchang City 天长市 Tiāncháng Shì
Lai'an County 来安县 Lái'ān Xiàn
Quanjiao County 全椒县 Quánjiāo Xiàn
Dingyuan County 定远县 Dìngyuǎn Xiàn
Fengyang County 凤阳县 Fèngyáng Xiàn
Ma'anshan City
马鞍山市
Mǎ'ānshān Shì
Yushan District 雨山区 Yǔshān Qū
Huashan District 花山区 Huāshān Qū
Jinjiazhuang District 金家庄区 Jīnjiāzhuāng Qū
Dangtu County 当涂县 Dāngtú Xiàn
Wuhu City
芜湖市
Wúhú Shì
Jinghu District 镜湖区 Jìnghú Qū
Sanshan District 三山区 Sānshān Qū
Jiujiang District 鸠江区 Jiūjiāng Qū
Yijiang District 弋江区 Yìjiāng Qū
Wuhu County 芜湖县 Wúhú Xiàn
Fanchang County 繁昌县 Fánchāng Xiàn
Nanling County 南陵县 Nánlíng Xiàn
Tongling City
铜陵市
Tónglíng Shì
Tongguanshan District 铜官山区 Tóngguānshān Qū
Shizishan District 狮子山区 Shīzishān Qū
Jiaoqu District 郊区 Jiāo Qū
Tongling County 铜陵县 Tónglíng Xiàn
Anqing City
安庆市
Ānqìng Shì
Yingjiang District 迎江区 Yíngjiāng Qū
Daguan District 大观区 Dàguān Qū
Yixiu District 宜秀区 Yíxiù Qū
Tongcheng City 桐城市 Tóngchéng Shì
Huaining County 怀宁县 Huáiníng Xiàn
Zongyang County 枞阳县 Zōngyáng Xiàn
Qianshan County 潜山县 Qiánshān Xiàn
Taihu County 太湖县 Tàihú Xiàn
Susong County 宿松县 Sùsōng Xiàn
Wangjiang County 望江县 Wàngjiāng Xiàn
Yuexi County 岳西县 Yuèxī Xiàn
Huangshan City
黄山市
Huángshān Shì
Tunxi District 屯溪区 Túnxī Qū
Huangshan District 黄山区 Huángshān Qū
Huizhou District 徽州区 Huīzhōu Qū
She County 歙县 Shè Xiàn
Xiuning County 休宁县 Xiūníng Xiàn
Yi County 黟县 Yī Xiàn
Qimen County 祁门县 Qímén Xiàn
Lu'an City
六安市
Lù'ān Shì
not Liù'ān
Jin'an District 金安区 Jīn'ān Qū
Yu'an District 裕安区 Yù'ān Qū
Shou County 寿县 Shòu Xiàn
Huoqiu County 霍邱县 Huòqiū Xiàn
Shucheng County 舒城县 Shūchéng Xiàn
Jinzhai County 金寨县 Jīnzhài Xiàn
Huoshan County 霍山县 Huòshān Xiàn
Chaohu City
巢湖市
Cháohú Shì
Juchao District 居巢区 Jūcháo Qū
Lujiang County 庐江县 Lújiāng Xiàn
Wuwei County 无为县 Wúwéi Xiàn
Hanshan County 含山县 Hánshān Xiàn
He County 和县 Hé Xiàn
Chizhou City
池州市
Chízhōu Shì
Guichi District 贵池区 Guìchí Qū
Dongzhi County 东至县 Dōngzhì Xiàn
Shitai County 石台县 Shítái Xiàn
Qingyang County 青阳县 Qīngyáng Xiàn
Xuancheng City
宣城市
Xuānchéng Shì
Xuanzhou District 宣州区 Xuānzhōu Qū
Ningguo City 宁国市 Níngguó Shì
Langxi County 郎溪县 Lángxī Xiàn
Guangde County 广德县 Guǎngdé Xiàn
Jing County 泾县 Jīng Xiàn
Jingde County 旌德县 Jīngdé Xiàn
Jixi County 绩溪县 Jìxī Xiàn
Cina Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Cina