Apri il menu principale

Suddivisione amministrativa dello Hunan

lista di un progetto Wikimedia

La suddivisione della provincia dello Hunan è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn).

 • 14 prefetture (地区 dìqū)
  • 13 città con status di prefettura
  • 1 prefettura autonoma
 • 122 contee (县 xiàn)
  • 16 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 65 contee
  • 7 contee autonome (自治县 zìzhìxiàn)
  • 34 distretti (市辖区 shìxiáqū)
 • 2409 città (镇 zhèn)
  • 1089 città (镇 zhèn)
  • 990 comuni (乡 xiāng)
  • 97 comuni etnici (民族乡 mínzúxiāng)
  • 233 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla Suddivisione amministrativa della Cina

Prefettura Contea
Nome Cinese Pinyin
Semplificato Tradizionale
Changsha City
长沙市
長沙市
Chángshā Shì
Yuelu District 岳麓区 岳麓區 Yuèlù Qū
Furong District 芙蓉区 芙蓉區 Fúrúng Qū
Tianxin District 天心区 天心區 Tiānxīn Qū
Kaifu District 开福区 開福區 Kāifú Qū
Yuhua District 雨花区 雨花區 Yǔhuā Qū
Liuyang City 浏阳市 瀏陽市 Liúyáng Shì
Changsha County 长沙县 長沙縣 Chángshā Xiàn
Wangcheng County 望城县 望城縣 Wàngchéng Xiàn
Ningxiang County 宁乡县 寧鄉縣 Níngxiāng Xiàn
Zhangjiajie City
张家界市
張家界市
Zhāngjiājiè Shì
Yongding District 永定区 永定區 Yǒngdìng Qū
Wulingyuan District 武陵源区 武陵源區 Wǔlíngyuán Qū
Cili County 慈利县 慈利縣 Cílì Xiàn
Sangzhi County 桑植县 桑植縣 Sāngzhí Xiàn
Changde City
常德市
常德市
Chángdé Shì
Wuling District 武陵区 武陵區 Wǔlíng Qū
Dingcheng District 鼎城区 鼎城區 Dǐngchēng Qū
Jinshi City 津市市 津市市 Jīnshì Shì
Anxiang County 安乡县 安鄉縣 Ānxiāng Xiàn
Hanshou County 汉寿县 漢壽縣 Hànshòu Xiàn
Li County 澧县 澧縣 Lǐ Xiàn
Linli County 临澧县 臨澧縣 Línlǐ Xiàn
Taoyuan County 桃源县 桃源縣 Táoyuán Xiàn
Shimen County 石门县 石門縣 Shímén Xiàn
Yiyang City
益阳市
益陽市
Yìyáng Shì
Heshan District 赫山区 赫山區 Hèshān Qū
Ziyang District 资阳区 資陽區 Zīyáng Qū
Yuanjiang City 沅江市 沅江市 Yuánjiāng Shì
Nan County 南县 南縣 Nán Xiàn
Taojiang County 桃江县 桃江縣 Táojiāng Xiàn
Anhua County 安化县 安化縣 Ānhuà Xiàn
Yueyang City
岳阳市
岳陽市
Yuèyáng Shì
Yueyanglou District 岳阳楼区 岳陽樓區 Yuèyánglóu Qū
Junshan District 君山区 君山區 Jūnshān Qū
Yunxi District 云溪区 雲溪區 Yúnxī Qū
Miluo City 汨罗市 汨羅市 Mìluó Shì
Linxiang City 临湘市 臨湘市 Línxiāng Shì
Yueyang County 岳阳县 岳陽縣 Yuèyáng Xiàn
Huarong County 华容县 華容縣 Huáróng Xiàn
Xiangyin County 湘阴县 湘陰縣 Xiāngyīn Xiàn
Pingjiang County 平江县 平江縣 Píngjiāng Xiàn
Zhuzhou City
株洲市
株洲市
Zhūzhōu Shì
Tianyuan District 天元区 天元區 Tiānyuán Qū
Hetang District 荷塘区 荷塘區 Hétáng Qū
Lusong District 芦淞区 蘆淞區 Lúsōng Qū
Shifeng District 石峰区 石峰區 Shífēng Qū
Liling City 醴陵市 醴陵市 Lǐlíng Shì
Zhuzhou County 株洲县 株洲縣 Zhūzhōu Xiàn
Youxian County 攸县 攸縣 Yōu Xiàn
Chaling County 茶陵县 茶陵縣 Chálíng Xiàn
Yanling County 炎陵县 炎陵縣 Yánlíng Xiàn
Xiangtan City
湘潭市
湘潭市
Xiāngtán Shì
Yuetang District 岳塘区 岳塘區 Yuètáng Qū
Yuhu District 雨湖区 雨湖區 Yǔhú Qū
Xiangxiang City 湘乡市 湘鄉市 Xiāngxiāng Shì
Shaoshan City 韶山市 韶山市 Sháoshān Shì
Xiangtan County 湘潭县 湘潭縣 Xiāngtán Xiàn
Hengyang City
衡阳市
衡陽市
Héngyáng Shì
Yanfeng District 雁峰区 雁峰區 Yànfēng Qū
Zhuhui District 珠晖区 珠暉區 Zhūhuī Qū
Shigu District 石鼓区 石鼓區 Shígǔ Qū
Zhengxiang District 蒸湘区 蒸湘區 Zhēngxiāng Qū
Nanyue District 南岳区 南嶽區 Nányuè Qū
Changning City 常宁市 常寧市 Chángníng Shì
Leiyang City 耒阳市 耒陽市 Lěiyáng Shì
Hengyang County 衡阳县 衡陽縣 Héngyáng Xiàn
Hengnan County 衡南县 衡南縣 Héngnán Xiàn
Hengshan County 衡山县 衡山縣 Héngshān Xiàn
Hengdong County 衡东县 衡東縣 Héngdōng Xiàn
Qidong County 祁东县 祁東縣 Qídóng Xiàn
Chenzhou City
郴州市
郴州市
Chēnzhōu Shì
Beihu District 北湖区 北湖區 Běihú Qū
Suxian District 苏仙区 蘇仙區 Sūxiān Qū
Zixing City 资兴市 資興市 Zīxīng Shì
Guiyang County 桂阳县 桂陽縣 Guìyáng Xiàn
Yongxing County 永兴县 永興縣 Yǒngxīng Xiàn
Yizhang County 宜章县 宜章縣 Yízhāng Xiàn
Jiahe County 嘉禾县 嘉禾縣 Jiāhé Xiàn
Linwu County 临武县 臨武縣 Línwǔ Xiàn
Rucheng County 汝城县 汝城縣 Rǔchéng Xiàn
Guidong County 桂东县 桂東縣 Guìdōng Xiàn
Anren County 安仁县 安仁縣 Ānrén Xiàn
Yongzhou City
永州市
永州市
Yǒngzhōu Shì
Lengshuitan District 冷水滩区 冷水灘區 Lěngshuǐtān Qū
Lingling District 零陵区 零陵區 Linglíng Qū
Dong'an County 东安县 東安縣 Dōng'ān Xiàn
Dao County 道县 道縣 Dào Xiàn
Ningyuan County 宁远县 寧遠縣 Nīngyuǎn Xiàn
Jiangyong County 江永县 江永縣 Jiāngyǒng Xiàn
Lanshan County 蓝山县 藍山縣 Lánshān Xiàn
Xintian County 新田县 新田縣 Xīntián Xiàn
Shuangpai County 双牌县 雙牌縣 Shuāngpái Xiàn
Qiyang County 祁阳县 祁陽縣 Qíyáng Xiàn
Jianghua Yao
Autonomous County
江华瑶族自治县 江華瑤族自治縣 Jiānghuá Yáozǔ Zìzhìxiàn
Shaoyang City
邵阳市
邵陽市
Shàoyáng Shì
Shuangqing District 双清区 雙清區 Shuāngqīng Qū
Daxiang District 大祥区 大祥區 Dàxiáng Qū
Beita District 北塔区 北塔區 Běitǎ Qū
Wugang City 武冈市 武岡市 Wǔgāng Shì
Shaodong County 邵东县 邵東縣 Shàodōng Xiàn
Shaoyang County 邵阳县 邵陽縣 Shàoyáng Xiàn
Xinshao County 新邵县 新邵縣 Xīnshào Xiàn
Longhui County 隆回县 隆回縣 Lónghuí Xiàn
Dongkou County 洞口县 洞口縣 Dòngkǒu Xiàn
Suining County 绥宁县 綏寧縣 Suíníng Xiàn
Xinning County 新宁县 新寧縣 Xīnníng Xiàn
Chengbu Miao
Autonomous County
城步苗族自治县 城步苗族自治縣 Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn
Huaihua City
怀化市
懷化市
Huáihuà Shì
Hecheng District 鹤城区 鶴城區 Hèchéng Qū
Hongjiang City 洪江市 洪江市 Hóngjiāng Shì
Hongjiang District 洪江区 洪江区 Hóngjiāng Qū
Yuanling County 沅陵县 沅陵縣 Yuánlíng Xiàn
Chenxi County 辰溪县 辰溪縣 Chénxi Xiàn
Xupu County 溆浦县 漵浦縣 Xùpǔ Xiàn
Zhongfang County 中方县 中方縣 Zhōngfāng Xiàn
Huitong County 会同县 會同縣 Huìtōng Xiàn
Mayang Miao
Autonomous County
麻阳苗族自治县 麻陽苗族自治縣 Máyáng Miáozú Zìzhìxiàn
Xinhuang Dong
Autonomous County
新晃侗族自治县 新晃侗族自治縣 Xīnhuǎng Dòngzú Zìzhìxiàn
Zhijiang Dong
Autonomous County
芷江侗族自治县 芷江侗族自治縣 Zhǐjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn
Jingzhou Miao and Dong
Autonomous County
靖州苗族
侗族自治县
靖州苗族
侗族自治縣
Jìngzhōu Miáozú
Dòngzú Zìzhìxiàn
Tongdao Dong
Autonomous County
通道侗族自治县 通道侗族自治縣 Tōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn
Loudi City
娄底市
婁底市
Lóudǐ Shì
Louxing District 娄星区 婁星區 Lóuxīng Qū
Lengshuijiang City 冷水江市 冷水江市 Lěngshuǐjiāng Shì
Lianyuan City 涟源市 漣源市 Liányuán Shì
Shuangfeng County 双峰县 雙峰縣 Shuāngfēng Xiàn
Xinhua County 新化县 新化縣 Xīnhuà Xiàn
Xiangxi Tujia and Miao
Autonomous Prefecture

湘西土家族苗族自治州
湘西土家族苗族自治州
Xiāngxī Tǔjiāzú
Miáozú Zìzhìzhōu
Jishou City 吉首市 吉首市 Jíshǒu Shì
Luxi County 泸溪县 瀘溪縣 Lúxī Xiàn
Fenghuang County 凤凰县 鳳凰縣 Fènghuáng Xiàn
Huayuan County 花垣县 花垣縣 Huāyuán Xiàn
Baojing County 保靖县 保靖縣 Bǎojìng Xiàn
Guzhang County 古丈县 古丈縣 Gǔzhàng Xiàn
Yongshun County 永顺县 永順縣 Yǒngshùn Xiàn
Longshan County 龙山县 龍山縣 Lóngshān Xiàn
Cina Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Cina