Wikipedia:Pagina principale/Rinnovamento 2004/Svaida2