Dichiarazione d'indipendenza della Repubblica Slovacca

La Dichiarazione d'indipendenza della Repubblica Slovacca fu una risoluzione del Consiglio nazionale slovacco del 17 luglio 1992, con la quale i membri del Parlamento dichiararono l'indipendenza nazionale. Questo evento fu un atto del processo che portò alla fine della Cecoslovacchia ed alla separazione fra Repubblica Ceca e Slovacchia, che divenne indipendente il 1º gennaio 1993.

Testo della dichiarazioneModifica

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme,

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť

sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992

Traduzione italiana:

Noi, il Consiglio nazionale slovacco democraticamente eletto,

dichiariamo solennemente

che la lotta millenaria del popolo slovacco per l'indipendenza

si è compiuta.

In questo momento storico, dichiariamo il diritto naturale del popolo slovacco all'autodeterminazione, così come è sancito da tutti gli accordi internazionali e dai trattati sul diritto dei popoli all'autodeterminazione.

Riconoscendo il diritto dei popoli all'autodeterminazione, dichiariamo, che anche noi vogliamo creare il modo e la forma di una vita nazionale e statale, nel rispetto dei diritti di tutti, di ciascun cittadino, delle nazioni, della minoranze nazionali e dei gruppi etnici, del patrimonio democratico e umanistico dell'Europa e del mondo.

Con questa dichiarazione, il Consiglio nazionale slovacco dichiara la sovranità della Repubblica Slovacca come base per uno stato sovrano del popolo slovacco.

Bratislava, 17 luglio 1992

Collegamenti esterniModifica