Trecento poesie Tang

Le Trecento Poesie Tang (唐詩三百首T, 唐诗三百首S, Tángshī sānbǎi shǒuP) sono un'antologia composta da oltre 300 poesie di epoca Tang, redatta attorno al 1763 dal letterato Sun Zhu (1711 - 1782).

Struttura modifica

L'antologia è organizzata secondo le varie forme poetiche in cui si dividono le singole opere. Queste sono:

 • Poemi cantati (Yue fu)
 • Versi antichi (Gushi)
  • Versi da cinque caratteri
  • Versi da sette caratteri
 • Versi regolati (Jintishi)
  • Versi regolati da otto versi (Lüshi)
   • Versi da cinque caratteri (wulu)
   • Versi da sette caratteri (qilu)
  • Quartine (Jueju)
   • Versi da cinque caratteri (wujue)
   • Versi da sette caratteri (qijue)

Poeti presenti nell'antologia modifica

Nome Tradizionale Semplificato Pinyin Wade-Giles Date Numero di poesie riportate
Bai Juyi 白居易 白居易 Bái Jūyì Po Chü-i 772–846 6
Cen Can (Cen Shen) 岑參 岑参 Cén Cān (Cén Shēn) Ts'en Ts'an (Ts'en Shen) 715–770 7
Chang Jian 常建 常建 Cháng Jiàn Ch'ang Chien 708–765? 2
Chen Tao 陳陶 陳陶 Chén Táo Ch'en T'ao 824–882 1
Chen Zi'ang 陳子昂 陈子昂 Chén Zĭáng Ch‛en Tzŭ-ang 661?–702 1
Cui Hao 崔顥 崔颢 Cuī Hào Ts'ui Hao 704?–754 4
Cui Shu 崔曙 崔曙 Cuī Shǔ Ts'ui Shu 704–739 1
Cui Tu 崔塗 崔涂 Cuī Tú Ts'ui T'u 854–? 2
Dai Shulun 戴叔倫 戴叔伦 Dài Shūlún Tai Shu-lun 732–789 1
Du Fu 杜甫 杜甫 Dù Fǔ Tu Fu 712–770 39
Du Mu 杜牧 杜牧 Dù Mù Tu Mu 803–852 10
Du Qiuniang 杜秋娘 杜秋娘 Dù Qiūniáng Tu Ch'iu-niang ?–825? 1
Du Shenyan 杜審言 杜審言 Dù Shěnyán Tu Shen-yen 646–708? 1
Du Xunhe 杜荀鶴 杜荀鹤 Dù Xúnhè Tu Hsün-hê 846–904 1
Gao Shi 高適 高適 Gāo Shì Kao Shih 716?–765 2
Gu Kuang 顧況 顾况 Gù Kuàng Ku K'uang 725—814 1
Han Hong 韓翃 韩翃 Hán Hóng Han Hung mid 8th century 3
Han Wo 韓偓 韩偓 Hán Wò Han Wo 844–923 1
Han Yu 韓愈 韩愈 Hán Yù Han Yü 768–824 4
He Zhizhang 賀知章 贺知章 Hè Zhīzhāng He Chih-chang 659?–744 1
Huangfu Ran 皇甫冉 皇甫冉 Huángfǔ Rǎn Huang-fu Jan 716–769 1
Jia Dao 賈島 贾岛 Jiǎ Dǎo Chia Tao 779–843 1
Jiaoran (Monaco Jiaoran) 皎然 皎然 Jiǎorán Chiao-jan 730–799 1
Jin Changxu 金昌緒 金昌绪 Jīn Chāngxù Chin Ch'ang-hsü ? 1
Li Bai (Li Po) 李白 李白 Lǐ Bái (Lǐ Bó) Li Pai (Li Po) 701–762 34
Li Duan 李端 李端 Lǐ Duān Li Tuan 743–782 1
Li Pin 李頻 李频 Lǐ Pín Li P'in 818–876 1
Li Qi 李頎 李颀 Lǐ Qí Li Ch'i 690–751 7
Li Shangyin 李商隱 李商隐 Lǐ Shāngyǐn Li Shang-yin 813?–858? 24
Li Yi 李益 李益 Lǐ Yì Li Yi 748?–827? 3
Liu Changqing 劉長卿 刘长卿 Liú Chángqīng Liu Chang-ch'ing 710?–789? 11
Liu Fangping 劉方平 刘方平 Liú Fāngping Liu Fang-p'ing metà ottavo secolo 2
Liu Jixu 劉脊虛 刘脊虚 Liú Jǐxū Liu Chi-hsü ? 1
Liu Yuxi 劉禹錫 刘禹锡 Liú Yǔxī Liu Yü-hsi 772–842 4
Liu Zhongyong 柳中庸 柳中庸 Liǔ Zhōngyōng Liu Chung-yung ?–775? 1
Liu Zongyuan 柳宗元 柳宗元 Liǔ Zōngyuán Liu Tsung-yüan 773–819 5
Lu Lun 盧綸 卢纶 Lú Lún Lu Lun 739–799 6
Luo Binwang 駱賓王 骆宾王 Luò Bīnwáng Lo Pin-wang 640?–684? 1
Ma Dai 馬戴 马戴 Mǎ Dài Ma Tai 799–869 2
Meng Haoran 孟浩然 孟浩然 Mèng Hàorán Meng Hao-jan 689?–740 15
Meng Jiao 孟郊 孟郊 Mèng Jiāo Meng Chiao 751–814 2
Pei Di 裴迪 裴迪 Péi Dí Pei Ti 716?–? 1
Qian Qi 錢起 钱起 Qián Qǐ Ch'ien Ch'i 722?–780? 3
Qin Taoyu 秦韜玉 秦韬玉 Qín Tāoyù Ch'in T'ao-yü tardo nono secolo 1
Qiu Wei 邱為 邱为 Qiū Wéi Ch'iu Wei 694–789? 1
Qiwu Qian 綦毋潛 綦毋潜 Qíwú Qián Ch'i-wu Ch'ien 692?–755? 1
Quan Deyu 權德輿 权德舆 Quán Déyú Ch'uan Tê-yu 759–818 1
Shen Quanqi 沈佺期 沈佺期 Shěn Quánqī Shên Ch'üan-ch'i 650?–713? 2
Sikong Shu 司空曙 司空曙 Sīkōng Shǔ Ssû-k'ung Shu 720?–790? 3
Song Zhiwen 宋之問 宋之问 Sòng Zhīwèn Sung Chih-wên 656?–712? 1
Tang Xuanzong (Imperatore Xuanzong dei Tang) 唐玄宗 唐玄宗 Táng Xuánzōng T'ang Hsüan-tsung 685–762 1
Wang Bo 王勃 王勃 Wáng Bó Wang Po 649?–676 1
Wang Changling 王昌齡 王昌龄 Wáng Chānglíng Wang Ch'ang-ling 698–756 8
Wang Han 王翰 王翰 Wáng Hàn Wang Han ottavo secolo 1
Wang Jian 王建 王建 Wáng Jiàn Wang Chien ?–830? 1
Wang Wan 王灣 王灣 Wáng Wān Wang Wan 693–751 1
Wang Wei 王維 王维 Wáng Wéi Wang Wei 699–759 29
Wang Zhihuan 王之渙 王之涣 Wáng Zhīhuàn Wang Tsu-huan 688–742 2
Wei Yingwu (Wei Yinwu) 韋應物 韦应物 Wéi Yìngwù Wei Ying-wu 737–792 12
Wei Zhuang 韋莊 韦庄 Wéi Zhuāng Wei Chuang 836–910 2
Wen Tingyun 溫庭筠 温庭筠 Wēn Tīngyūn Wen T'ing-yun 812–870 4
Wumingshi 無名氏 无名氏 Wúmíngshì Wu-ming-shih ? 1
Xi Biren 西鄙人 西鄙人 Xī Bǐrén Hsi Bi-jen ? 1
Xu Hun 許渾 许浑 Xǔ Hún Hsü Hun 791–858 2
Xue Feng 薛逢 薛逢 Xuē Féng Hsueh Feng metà nono secolo 1
Yuan Jie 元結 元结 Yuán Jiē Yüan Chieh 723–772 2
Yuan Zhen 元稹 元稹 Yuán Zhěn Yüan Chen 779–831 4
Zhang Hu 張祜 张祜 Zhāng Hù Chang Hu 785–849? 5
Zhang Ji dallo Hubei 張繼 张继 Zhāng Jì Chang Chi 715?–779? 1
Zhang Ji dallo Jiangnan 張籍 张籍 Zhāng Jí Chang Chi 766–830? 1
Zhang Jiuling 張九齡 张九龄 Zhāng Jiǔlíng Chang Chiu-ling 678?–740 5
Zhang Mi (Zhang Bi) 張泌 张泌 Zhāng Mì Chang Mi tardo nono secolo 1
Zhang Qiao 張喬 张喬 Zhāng Qiáo Chang Ch'iao ? 1
Zhang Xu 張旭 张旭 Zhāng Xù Chang Hsü 658?–747? 1
Zheng Tian 鄭畋 郑畋 Zhèng Tián Cheng T'ien 824?–882? 1
Zhu Qingyu 朱慶餘 朱慶余 Zhū Qìngyú Chu Ch'ing-yü nono secolo 2
Zu Yong 祖詠 祖咏 Zǔ Yǒng Tsu Yung 699–746? 2

Bibliografia modifica

Voci correlate modifica

Altri progetti modifica

Collegamenti esterni modifica