Scuola dell'Enderûn

La Scuola dell'Enderûn (in turco ottomano اندرون مکتب, Enderûn Mektebi)[1] era una scuola di palazzo dedicata principalmente per i giannizzeri dell'Impero ottomano. Essa reclutava soprattutto gli studenti tramite la pratica del devşirme,[2] un sistema di islamizzazione e arruolamento dei bambini cristiani per servire il governo ottomano in posizioni burocratiche, manageriali e militari dei giannizzeri.[3] Nel corso dei secoli, la scuola dell'Enderun ebbe un discreto successo nel creare statisti ottomani attirando tra i vari gruppi etnici dell'impero e dando loro un'educazione musulmana comune. La scuola era gestita dal "Servizio interno" (Enderûn) del palazzo ottomano e aveva scopi sia accademici che militari.[4] Ci si aspettava che gli studenti una volta formati si dedicassero al servizio governativo e non avessero legami con i gruppi sociali inferiori.[3]

La neoclassica Biblioteca Enderûn
Biblioteca Enderûn nel Palazzo Topkapi

Il programma di istruzione dei talenti della scuola dell'Enderun è stata definita come la prima al mondo.[5][6][7]

StoriaModifica

La crescita dell'Impero ottomano era attribuita e dipendeva dalla selezione e dall'istruzione degli statisti. Una componente vitale dell'obiettivo di Mehmet II di far rivivere l'Impero romano era stabilire una scuola speciale per selezionare i migliori giovani all'interno dell'impero e plasmarli per il governo. Mehmet II migliorò la scuola di palazzo esistente fondata da suo padre, Murat II, e fondò l'Accademia Enderun (Enderun) a Istanbul.[8] La scuola rimase attiva fino al 1908.[9]

 
Schema piramidale dell'Enderun

EdificiModifica

Il terzo cortile del Palazzo Topkapi era circondato dal Tesoro Imperiale, dal Padiglione del Sacro Manto e dagli edifici della Scuola di Palazzo, che istruiva il livello più alto di studenti dell'Enderun e i principi della Casa di Osman. C'erano sette aule o classi all'interno della Scuola di Palazzo, e all'interno di ogni sala c'erano 12 insegnanti responsabili dello sviluppo mentale e accademico degli studenti. Gli studenti indossavano uniformi speciali designate in base al loro livello di rendimento,[10] e secondo Miller, gli altri edifici includevano la biblioteca, la moschea, i conservatori di musica, i dormitori e i bagni.[11]

CurriculumModifica

Il sistema dell'Enderun consisteva in tre scuole preparatorie situate all'esterno del palazzo oltre a quella all'interno delle mura del palazzo stesso. Secondo Miller,[11] c'erano 1.000-2.000 studenti in tre scuole di Enderun e circa 300 studenti nella scuola superiore del Palazzo. Il curriculum era diviso in cinque tipologie principali:[12][13][14]

 • Scienze islamiche; compresa l'istruzione in lingua araba, turca e persiana
 • Scienze positive; matematica, geografia
 • Storia, diritto e amministrazione: gli usi di Palazzo e le questioni di governo
 • Studi professionali, compresa l'educazione artistica e musicale
 • Allenamento fisico, comprese le armi

Alla fine del sistema scolastico di Enderun, i laureati sarebbero stati in grado di parlare, leggere e scrivere almeno tre lingue, di comprendere gli ultimi sviluppi della scienza, di avere almeno un mestiere o un'arte e di eccellere anche nel comando dell'esercito come nelle abilità di combattimento ravvicinato.

ConseguimentoModifica

La cerimonia di conseguimento per gli studenti che lasciavano la scuola di Enderun era conosciuta come çıkma.[15] I "diplomati" stessi erano indicati come çıkma.[16][17] La parola çıkma significa letteralmente "chi è uscito". I paggi lasciavano la scuola di palazzo e il servizio di palazzo per continuare la loro formazione nel servizio funzionale.[18] Questo "trasferimento" avveniva ogni due-sette anni, o dopo l'ascesa al trono del nuovo sultano.[19]

I çıkma di successo erano assegnati in base alle loro capacità in due posizioni principali: governativa o scientifica,[20] e quelli che non riuscivano ad avanzare erano assegnati ai militari. Una delle proprietà più distintive della scuola era il suo sistema di merito costituito da ricompense accuratamente classificate e da punizioni corrispondenti.[13]

NoteModifica

 1. ^ Andreas M. Kazamias e Byron G. Massialas, Tradizione e mutamento: Saggio di educazione comparta, A. Martello, 1967, p. 147. URL consultato il 4 agosto 2021.
  «Ad esempio , la famosa Scuola di Palazzo ( Enderun Mektebi ) reclutava la gioventú più scelta fra i sudditi non musulmani»
 2. ^ Farhad Malekian e Kerstin Nordlöf, The Sovereignty of Children in Law, Cambridge Scholars Publishing, 17 January 2012, pp. 249–, ISBN 978-1-4438-3673-9.
 3. ^ a b Kemal H Karpat "Social Change and Politics in Turkey: A Structural-Historical Analysis" page 204
 4. ^ Robert Capraro, M. Sencer Corlu e Lynn Burlbaw, Corlu, M. S., Burlbaw, L. M., Capraro, R. M., Han, S., & Çorlu, M. A. (2010). The Ottoman palace school and the man with multiple talents, Matrakçı Nasuh. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education, 14(1), 19–31., in D-수학교육연구.
 5. ^ Senel, H. G. (1998). Special education in Turkey. European Journal of Special Needs Education 13, 254–261.
 6. ^ Cakin, N. (2005). Bilim ve sanat merkezine zihinsel alandan devam eden ogrencilerin akranlari ile okul basarilari acisindan karsilastirilmasi. Unpublished masters thesis, Afyon Kocatepe Universitesi, Afyon, Turkey.
 7. ^ Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O. & Malmgren, K. W. (2009). Special education in Turkey. International Journal of Inclusive Education 13(3), 287–298. ERIC EJ857857
 8. ^ Corlu, M. S., Burlbaw, L.M., Capraro, R. M., Han, S., & Corlu, M. A. (2010). The Ottoman palace school and the man with multiple talents, Matrakçı Nasuh. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education, 14(1), p. 19-31.
 9. ^ Alessandro Barbero, Storia d'Europa e del Mediterraneo, Salerno, 2006, p. 141, ISBN 978-88-8402-708-5. URL consultato il 4 agosto 2021.
 10. ^ Deri, M. (2009). Osmanlı Devletini cihan devleti yapan kurum: Enderun Mektebi. Populer Tarih. Retrieved from http://www.populertarih.com/osmanli-devletini-cihan-devleti-yapan-kurum-enderun-mektebi/ Archiviato il 24 agosto 2011 in Internet Archive.
 11. ^ a b Miller, B. (1973). The palace school of Muhammad the Conqueror (Reprint ed.). NY: Arno Press.
 12. ^ Ipsirli, M. (1995). Enderun. In Diyanet Islam ansiklopedisi (Vol. XI, pp. 185–187). Istanbul, Turkey: Turkiye Diyanet Vakfi.
 13. ^ a b Akkutay, U. (1984). Enderun mektebi. Ankara, Turkey: Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Yay.
 14. ^ Basgoz, I. & Wilson, H. E. (1989). The educational tradition of the Ottoman Empire and the development of the Turkish educational system of the republican era. Turkish Review 3(16), 15.
 15. ^ Rhoads Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty: Tradition, Image and Practice in the Ottoman Imperial Household, 1400–1800, A&C Black, 20 October 2011, p. 345, ISBN 978-1-4411-0251-5.
  «...exiting from the palace service (çıkma)...»
 16. ^ Ga ́bor A ́goston e Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, 1º January 2009, p. 452, ISBN 978-1-4381-1025-7.
 17. ^ Türk dünyası kültür atlası: The Seljuk period, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Turkish Cultural Service Foundation, 2003, p. 207, ISBN 9789757522119.
  «After a set period of training and instruction, most of the graduates (Çıkma) were assigned to mil- itary units; the very ...»
 18. ^ Christine Woodhead, The Ottoman World, Routledge, 15 December 2011, p. 167, ISBN 978-1-136-49894-7.
 19. ^ John Jefferson, The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad: The Ottoman-Christian Conflict from 1438–1444, BRILL, 17 August 2012, p. 84, ISBN 978-90-04-21904-5.
 20. ^ Armagan, A. (2006). Osmanlı’da ustün yetenekliler fabrikası: Enderun Mektebi. Yeni Dünya Dergisi 10, 32.

Voci correlateModifica

Collegamenti esterniModifica